હિસાબ ચૂકતે!

હિસાબ ચૂકતે!

લાગણીઓનાં ઋણાનુબંધ આજીવન રહે છે પરંતુ, ક્યારેક સાથે આગળ વધવું શક્ય ન બને અને રસ્તાઓ ફંટાતા જણાય ત્યારે,લેણ-દેણ પતાવી લેવી એ માર્ગ સરળ કરે છે.ભાવનાઓ ..

Settling the score!

Settling the score!

When one allows the mob to handle any calamity in his life, the mob cautiously turns it into a disaster, that’s a guarantee! Enjoy the hilarious mishaps in Bala’s life…

…ત્યાં સુધી તકલીફ નથી!

…ત્યાં સુધી તકલીફ નથી!

જીવનમાં સુખ, ખુશી, પ્રગતિ આ દરેકનાં માપદંડો સમય અને સંજોગો પ્રમાણે ચોક્કસ બદલાતા રહે છે જેમાં, માણસ તરીકે સતત આહત …

Never Alone

Never Alone

Self-awareness is a precondition for making the life worthy! As humans, we’re the blessed to receive the inner voice and change the quality of life.

Destined!

Destined!

It’s destiny that decides about what one attains or will be paying off in various relations. People are…

સમજાય નહીં!

સમજાય નહીં!

પ્રેમનાં નામે કેટલું બધું જટિલ કહેવાતું, સમજાતું અને સમજાવાતું હોય છે પરંતુ, જે અટપટું છે એ પ્રેમ નહીં પણ, લોકોએ ઉભા કરેલા…

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest