કહે જો તું તો! – Gujarati Poetry

કહે જો તું તો!
બંધન કેરાં મેઘ તણો છો હો આડંબર;

કહે જો તું તો,
મેઘધનુષ થઇ આપણ થોડું ફોરી લઈએ!
પ્રતિબંધોનાં બળબળતા ઉદ્દંડ ઉનાળે;

કહે જો તું તો,
લીલુડાં મનથી થોડું-થોડું મ્હોરી લઈએ!
સાંજ ઢળે, આ આગ સ્નેહની ઠરતા પહેલા;

તું હાથ પકડ તો,
આપણ હૂંફ હૈયે સંકોરી લઈએ!
સંબંધોનાં પલડે, લાગણી લોકો છો ને તોળ્યા કરતા;

કહે જો તું તો,
ખોબો-ખોબો હેત પરસ્પર વહોરી લઈએ!
સમય-વંટોળે હસ્તીની વેળુ ઉડતા પહેલા;

કહે જો તું તો,
આતમ-દ્વારે નામ મજિયારા કોરી લઈએ?

*હસ્તી = અસ્તિત્વ , વેળુ = રેતી , મજિયારા = સાથે , કોરી લેવું = કંડારી લેવું

Love what you read? Click on stars to rate it!

Hi! I'm Swati Joshi

Love what you’re reading?
Hit star rating or just post a comment. It motivates me to write more. Thank you!

Advertisement

Older Stories

Follow Us

કંઇક થોડી દાનત અને કંઇક નિયતિ આ બંનેનું સંયોજન સ્નેહ સંબંધોની ભૂમિકા તો બાંધી દે છે પરંતુ, તેમાં સંગાથે આગળ વધવા અને તેને નિભાવવા માટે ચપટી ચાહત કામ નથી આવતી, તેમાં ટનબંધ તૈયારી (willingness) કામે લગાડવી પડે છે ત્યારે કોઈક મુકામે પહોંચવું શક્ય બને છે! એટલે, ડગલે ને પગલે કહેતા રહેવું પડે કે, કહે જો તું તો…!

Let’s Start Talking!

Swati Joshi is an Indian writer who loves to write in English and Indian Languages like Gujarati. Read her Gujarati Poetry and Motivational articles at Swati's Journal.
Swati Joshi

www.swatisjournal.com

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap