જીવનનું વ્યાકરણ – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

January 4, 2019

સ્વર ને વ્યંજન ભ્રમણાઓ બસ,

વ્યાકરણ-વ્યાકરણ રમ્યા કરે.

પણ જીવનનાં પરિેપ્રેક્ષ્યમાં,એ બંનેમાં ફર્ક જ શું?

સફળ-નિષ્ફળ વિશેષણ માત્ર બસ,

પૂંજી,સમય હો સ્વાસ્થ્ય કે સંબંધ

આ સર્વેના પરિપ્રેક્ષ્યમાં,એ બંનેમાં ફર્ક જ શું?

ઝડપી કે ધીમું તો ક્રિયાવિશેષણ

વધતી આયુ, જન્મ કે મૃત્યુ

આ સર્વેના પરિપ્રેક્ષ્યમાં,એ બંનેમાં ફર્ક જ શું?

સ્ત્રી ને પુરુષ બે નામ અલગ બસ,

પ્રેમ, ચિંતા, ઇચ્છા કે અપેક્ષા

આ સર્વેના પરિપ્રેક્ષ્યમાં,એ બંનેમાં ફર્ક જ શું?

ખોવું કે પામવું તો ક્રિયા માત્ર છે,

સ્વપ્ન, આહલાદ, ઉન્માદ કે ભય પછી

આ સર્વેના પરિપ્રેક્ષ્યમાં,એ બંનેમાં ફર્ક જ શું?

પરિપ્રેક્ષ્ય = Perspective

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

જીવન વિશે કંઈ પણ કહેતા પહેલા ચોક્કસ યાદ રાખવું પડે કે, શબ્દો માત્ર વર્ણન જ કરી શકે છે, જીવન અને તેમાં ઘટિત થતું બધું જ માપવા માટે એ હજી પણ અપૂરતા જ છે… તમારું વ્યાકરણ શું કહે છે?

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap