“કર્મ અને પ્રાર્થના”

Written by Swati Joshi

January 16, 2018

કર્મ તો જાણે કોટવાળ કોઈ;

વીંઝે ચાબખા, પૂરે તુરંગે

આમ માનતો મનુજ મગતરો,

દે કર્મોની બલિહારી!

જીવન જાણે વિઘોટી કર્મ ની;

કષાયનું વ્યાજ ને પુણ્યની મૂડી

ખોળાથી લઈને ખાંપણ સુધી,

બસ કર્મની ખાતેદારી!

નિતાંત તર્કથી કલુષિત કાળજે;

આસ્થા કે વિશ્રંભ વસે ના

મનુજના મનમાં કરપ કર્મની,

ને એની જ તાબેદારી!

જીવતરનાં આ ત્રાજવે કદી જો;

કર્મને તારા તોળશે હરિ તો

એક પલ્લામાં કર્મો તારા,

બીજે પલ્લે પ્રાર્થના મારી!

મારી શ્રધ્ધાનો એક અલગ દરજ્જો;

કર્મ છો તારા રખેવાળ હો

પ્રાર્થના ની તો વાત જ ન્યારી,

ખુદ હરિ એના પ્રતિહારી!!

(તુરંગ= કારાગૃહ, વિઘોટી= મહેસૂલ, કષાય= પાપ, કલુષિત= ભ્રષ્ટ, વિશ્રંભ= વિશ્વાસ, કરપ= ધાક)
ઈશ્વરે બક્ષેલા બે હાથ કર્મ પણ કરે છે અને પ્રાર્થના પણ કરે છે પણ, આજની આ તાર્કિક દુનિયામાં કર્મોથી જેટલું ડરીએ છીએ એટલો જ વિશ્વાસ પ્રાર્થનાઓ પર કરીએ તો, ચમત્કારો શોધવા નથી જવા પડતા… મેં અનુભવ્યું છે, તમે?

Related Articles

રામ-રાવણ

સારું-ખરાબ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ, પાપ-પુણ્ય એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એ જ રીતે, રામરૂપી પવિત્રતા અને રાવણરૂપી દુષ્ટતા એ…

તારા ગયા પછી!

ઘણી વ્યક્તિઓ કે સંબંધો હૃદયની ખુબ નજીક હોવા છતાં, ફાંસની જેમ સતત ખૂંચ્યા કરતા હોય ત્યારે, એ દૂર થવાથી વધુ રાહત અનુભવાય…

ભેદ-ભરમ

સમાજમાં લગભગ મોટાભાગનાં વ્યવહારો પાછળ ક્યાંકને ક્યાંક કોઈક સ્વાર્થ નિહિત હોય છે.અંગત ફાયદા માટે માણસ કોઈ…

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This