કરવાનું શું?4 min read

તારા નામથી ભરેલ મનનો ઓરડો મહેકે છે;

પણ, ખોલવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારા શબ્દોનાં ગોળનો ગાંગડો પીગળે છે;

પણ, ચાખવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારી યાદોની કામળી હૂંફાળી બહુ;

પણ, ઓઢવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારી આંગળીઓનાં આંકડા ખુબ સુંવાળા;

પણ ભીડવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

શ્વાસનાં તાંતણે બંધાઈ તું સતત આવે-જાય;

પણ, અડકવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારો અભાવ રોજ ધીમું મારે છે;

પણ, સામટું મરવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

કોઈ પણ સમાજ,શરતો કે નિયમો લાગણીઓ પર અંકુશ ન મૂકી શકે પરંતુ, વ્યક્તિગત મુલ્યોની એક નાનકડી સીમા આ કામ સહજતાથી કરી જાય ત્યારે એ કશ્મકશમાં આપણે તો માત્ર પૂછી જ શકીએ કે, કરવાનું શું?

Written by - Swati Joshi

Freelance Content Writer, Indian Author

Having dealt with loads of people literally, I have mastered the subject called LIFE! Everyday encounters and years passed in greying hair push me to write. While not writing, I do behave as a normal human being. Read More

( 42 times read. Post a comment below! )

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This