કરવાનું શું?

Written by Swati Joshi

January 11, 2018

તારા નામથી ભરેલ મનનો ઓરડો મહેકે છે;

પણ, ખોલવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારા શબ્દોનાં ગોળનો ગાંગડો પીગળે છે;

પણ, ચાખવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારી યાદોની કામળી હૂંફાળી બહુ;

પણ, ઓઢવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારી આંગળીઓનાં આંકડા ખુબ સુંવાળા;

પણ ભીડવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

શ્વાસનાં તાંતણે બંધાઈ તું સતત આવે-જાય;

પણ, અડકવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારો અભાવ રોજ ધીમું મારે છે;

પણ, સામટું મરવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?
કોઈ પણ સમાજ,શરતો કે નિયમો લાગણીઓ પર અંકુશ ન મૂકી શકે પરંતુ, વ્યક્તિગત મુલ્યોની એક નાનકડી સીમા આ કામ સહજતાથી કરી જાય ત્યારે એ કશ્મકશમાં આપણે તો માત્ર પૂછી જ શકીએ કે, કરવાનું શું?

Related Articles

રામ-રાવણ

સારું-ખરાબ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ, પાપ-પુણ્ય એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એ જ રીતે, રામરૂપી પવિત્રતા અને રાવણરૂપી દુષ્ટતા એ…

તારા ગયા પછી!

ઘણી વ્યક્તિઓ કે સંબંધો હૃદયની ખુબ નજીક હોવા છતાં, ફાંસની જેમ સતત ખૂંચ્યા કરતા હોય ત્યારે, એ દૂર થવાથી વધુ રાહત અનુભવાય…

ભેદ-ભરમ

સમાજમાં લગભગ મોટાભાગનાં વ્યવહારો પાછળ ક્યાંકને ક્યાંક કોઈક સ્વાર્થ નિહિત હોય છે.અંગત ફાયદા માટે માણસ કોઈ…

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This