કરવાનું શું? – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

January 11, 2018

તારા નામથી ભરેલ મનનો ઓરડો મહેકે છે;

પણ, ખોલવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારા શબ્દોનાં ગોળનો ગાંગડો પીગળે છે;

પણ, ચાખવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારી યાદોની કામળી હૂંફાળી બહુ;

પણ, ઓઢવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારી આંગળીઓનાં આંકડા ખુબ સુંવાળા;

પણ ભીડવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

શ્વાસનાં તાંતણે બંધાઈ તું સતત આવે-જાય;

પણ, અડકવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

તારો અભાવ રોજ ધીમું મારે છે;

પણ, સામટું મરવાની મનાઈ-

કરવાનું શું?

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

કોઈ પણ સમાજ,શરતો કે નિયમો લાગણીઓ પર અંકુશ ન મૂકી શકે પરંતુ, વ્યક્તિગત મુલ્યોની એક નાનકડી સીમા આ કામ સહજતાથી કરી જાય ત્યારે એ કશ્મકશમાં આપણે તો માત્ર પૂછી જ શકીએ કે, કરવાનું શું?

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap