Recently Published

આકાંક્ષા

સ્કૂલમાં હતા ત્યારે આવી સવાર પડતી હતી.શિક્ષકો શબ્દો અને કલ્પનાની પાંખો આપી, નવું આકાશ શોધવામાં મદદ કરતા.આજે…

પ્રશ્નો

મનનું સમુદ્ર જેવું છે; સવાલ-જવાબોની ભરતી-ઓટ ચાલ્યા જ કરે. રોજ ઉદ્ભવતા સૈંકડો પ્રશ્નોમાં જરૂરી નથી કે બધાનાં ઉત્તર મળે જ. છતાં, શ્વાસની…

Week One – March 2019

Your favourite Yellownotes of the week.

ખેલ

અસ્તિત્વ માટે ખેલાતો એક ખેલ એટલે જીવન. જેની વિશેષતા એ કે વ્યક્તિ એક જ રમતનો ભાગ હોવા છતાં, દરેક એક અલગ…

Week Three – March 2019

Your favourite Yellownotes of the week.

Week Two – March 2019

Your favourite Yellownotes of the week.

“શબ્દ”

એનો અર્થ ભલે ‘અવાજ’ છે પરંતુ, દરેક બોલાતો કે સંભળાતો શબ્દ પોતાનામાં એક વિચારવંત તંત્ર છે. વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ કે આખેઆખા…

“અંત્યો”

જીવનમાં ક્યારેક કોઈ એક ચોક્કસ પસંદગી કરવા માટે અવકાશ ન દેખાતો હોય ત્યારે, ભાગ્ય દ્વારા નિર્મિત સંબંધો તેમજ ઋણાનુબંધ જેમ મળ્યા…

Stories

i

Articles

Poetry

Long Live Life

Musicals

l

The 12th Letter

મજબૂરીનું બીજું નામ!

સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાંક સાંભળેલું કે,‘મજબૂરીનું નામ મહાત્મા ગાંધી!’; પરંતુ, ખરેખર એવું છે ખરું? મારા મતે તો માણસ પોતે અને તેની…

“જત લખવાનું કે…”

ઈશ્વર સાથે સીધો વ્યવહાર શક્ય હોત તો, ખુમારીથી જીંદગી જીવી ગયેલા કોઈ એક ગામઠી પુરુષે તેમને આવો કંઇક પત્ર ચોક્કસ લખ્યો…

Musical Short Stories

Bliss!

Bliss!

It’s the power of unconditional love that can transform a miserable life into sheer bliss! What it only takes is…

Touch the Sky with Glory!

Indian soldiers have more valour in their blood than oxygen! History awaits these brave hearts to make…

Taken!

Ego, Self-regard, Love … if not dealt with carefully, would confiscate your calm emptying you from inside.

Savior!

Human Values and Holism are the main pillars of the Indian culture. It’s totally regardless of where you live…

Unlit!

We humans have been the most dangerous species on this planet as we easily adopt evil things…

Bliss!

It’s the power of unconditional love that can transform a miserable life into sheer bliss! What it only takes is…

Hooked!

Love doesn’t have SOP for getting hooked. Once you accept it as it comes, it simply starts evolving…

Aimed!

Was that a fair one on Swara? The rules of fair play don’t apply in love and war and they just love her…

Departure

Is it destiny or those unspoken words? Moulding emotions into words in time is always necessary…

Rebound

Stuti is a brave heart. Picking up from where one has left is a courageous act.. Not everyone can do it…

Hey there!

Love is not that simple as one thinks it to be! And you know one thing, emotions don’t know the distance…

Join my reader list for monthly updates!

Series – Long Live Life

01. A little help would help!

How much have you lived till now? If counting the years and days passing by is called living then many of us have lived…

02. Believe!

We are living in an era of activated motivation. We have loads of motivation flooding our life since we open our eyes…

03. Allow!

Allow is the word we mostly consider for others. Whenever it’s intended to permit something to others, we have this word in mind…

04. Wait!

Sometimes tracing the pace, breaks our harmony with the Nature. And haste takes away the charm and amazement…

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Series – The 12th Letter

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Inviting Guest Writers

Swati Joshi

Swati Joshi

Founder

Hiral Vyas

Hiral Vyas

Guest Writer

Read from your Favorite Topics

Not sure what to read from categories above? I am gradually adding tags to all my posts. Explore posts by tags below.

Love

Emotion
Life
Gujarati Poetry
Articles
Short Stories
Daily Thoughts
Inspiration
All Categories

Love what you read? Join my readers list or write a Guest Post or do both. Of course!

Inviting Fellow Writers for Guest Posts

If you are blogger or a writer,  interested to feature a guest post on Swati’s Journal, I’ll be glad to join hands. Please Email me. Thanks! 

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I’d love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly readers list to get updates in your inbox.

Follow Me

Apart from my email, you can follow me on these social media platforms!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This