રખે નહીં ગમે! – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

February 22, 2019

પરિતાપનાં પારણાને ઝુલાવવું સૌને ગમે

પણ,જો તેમાં વેદનાનું બાળક રડે તો,

રખે નહીં ગમે!

દૂ:ખનાં બારમાસી વૃક્ષને પોષવું સૌને ગમે

પણ,ઊગશે તેમાં પીડાનાં શૂળ તો,

રખે નહીં ગમે!

કૂથલી ને કાવાદાવા ની ભેળપુરી બનાવે સૌ

પણ, મહીં કંકાસની તીખાશ ભળે તો,

રખે નહીં ગમે!

સમજાવટની ગોળી ને સાંત્વનાનો મલમ ઝંખે સૌ

પણ, કદી સલાહનું શલ્ય કોઈ સૂચવે તો,

રખે નહીં ગમે!
ઘણાં એવા પણ લોકો છે જેમને પોતાની સમસ્યાઓ, પીડાઓ, દુઃખ વગેરેને પોષવામાં કોઈક અનેરો આનંદ મળતો હોય છે; પરંતુ, એમને કહેવાનું એ જ કે, એ બધાને પોષવાનાં પરિણામો મળવાનું શરુ થશે તો એમને રખે નહીં ગમે!!

Related Articles

સાચું સુખ – Gujarati Poetry

સાચું સુખ – Gujarati Poetry

જો જગતની બધી ધન-દોલત, સુખ-સુવિધાઓ એક તરફ અને પરિવારજનો તેમજ મિત્રો બીજી તરફ એમ ત્રાજવે તોળવાનાં...
DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap