સંઘર્ષ – A Gujarati Poem

Written by Swati Joshi

May 1, 2019

ઘેઘૂર 

અનર્ગલ 

તિમિર 

અસીમિત 

સંઘાત 

પ્રકોપ 

વિલાપ  

સંક્રમણ  

સંક્રાંતિ 

મીમાંસા 

પ્રત્યાયન  

નિર્ગમન 

અંતે,

ઉજળું મુજ અંતર-પટલ!! 

… There is a deep…

… Unrestrained…

… Darkness.

… Spread everywhere.

… That has fatally attacked,

… And has evoked wrath…

… Which lead to wailing.

… This transition of state,

… Crossing over the emotions..

… Is checked with deep criticism;

… Resulting into moral suasion

… And exodus of thoughts

… Finally-

… The clarity makes my heart shine brightly!!

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

કવિતા તરીકે અત્યાર સુધી તમે ઘણું વાંચ્યું છે પરંતુ, ગુજરાતી એટલી બધી સમૃદ્ધ ભાષા છે કે, ક્યારેક તો માત્ર શબ્દો જ આખા વાક્યોની ગરજ સારે છે.અહીં, વિપરીત પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે મનમાં વિચારોનું ઘોડાપુર ઉમટે, ત્યારે શું પ્રક્રિયા થતી હશે એ વિશે એક પ્રયોગ રજુ કરું છું, આશા છે ગમશે.

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap