સંઘર્ષ – A Gujarati Poem

Written by Swati Joshi

May 1, 2019

ઘેઘૂર
અનર્ગલ
તિમિર
અસીમિત
સંઘાત
પ્રકોપ
વિલાપ
સંક્રમણ
સંક્રાંતિ
મીમાંસા
પ્રત્યાયન
નિર્ગમન
અંતે,
ઉજળું મુજ અંતર-પટલ!!
There is a deep…
unrestrained…
darkness….
spread everywhere.
That has fatally attacked,
and has evoked wrath…
which lead to wailing.
This transition of state,
crossing over the emotions..
is checked with deep criticism;
resulting into moral suasion
and exodus of thoughts
finally-
the clarity makes my heart shine brightly!

Advertisement

કવિતા તરીકે અત્યાર સુધી તમે ઘણું વાંચ્યું છે પરંતુ, ગુજરાતી એટલી બધી સમૃદ્ધ ભાષા છે કે, ક્યારેક તો માત્ર શબ્દો જ આખા વાક્યોની ગરજ સારે છે.અહીં, વિપરીત પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે મનમાં વિચારોનું ઘોડાપુર ઉમટે, ત્યારે શું પ્રક્રિયા થતી હશે એ વિશે એક પ્રયોગ રજુ કરું છું, આશા છે ગમશે…

Copy link