શબ્દ – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

March 8, 2019

શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા, શબ્દ જ હીરા મોતી.
થઈ હુતાશન અંતર બાળે; એ જ વ્હાલનાં વીંઝણા ઢાળે,
શબ્દ જ બાળતો અગ્નિ કાળો,
શબ્દ જ અંતર-જ્યોતિ.
શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા, શબ્દ જ હીરા મોતી.
એ જ બનાવે-એ જ તો તોડે; વાર કરી અધમૂવા છોડે,
મધમીઠાં લેપ પણ પોતે,
શબ્દોની એ શક્તિ.
શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા,શબ્દ જ હીરા મોતી.
હાથિયો થઈને વ્હાલ વિખેરે; પ્રસન્નતાના મોતી વહેરે,
દુ:ખની ઝરમર તુજ છીપલાંમાં,
વરસાવે થઈ સ્વાતિ.
શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા, શબ્દ જ હીરા મોતી.

Advertisement

એનો અર્થ ભલે ‘અવાજ’ છે પરંતુ, દરેક બોલાતો કે સંભળાતો શબ્દ પોતાનામાં એક વિચારવંત તંત્ર છે. વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ કે આખેઆખા કાલખંડ આ શબ્દો દ્વારા બને કે બગડે છે… તો વાંચો કે કેટલો શક્તિશાળી છે આ શબ્દ!

Copy link