તારા ગયા પછી! – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

April 5, 2019

દિવસોનાં માળખા આ ક્રમમાં અને સુઘડ છે,

તારા ગયા પછી તો, જીવન ઘણું સરળ છે!!

મારા હૃદયનાં દોરા ને તારા મનની ગાંઠો,

ગૂંથવાની પેરવીમાં, વિત્યા છે કેટલા વર્ષો;

ભાત કેમે કરી બને ના, યત્નો બધા વિફળ છે!

તારા ગયા પછી તો…

નવ ટાંક લાગણી ને, પા શેર પ્રીત સાથે,

કોશિશ ઘણી કરી કે ઉપજે કંઈક તો ઓસડ;

ઔષધ થયું વિસંગત, આ રોગ કંઈક અકળ છે!

તારા ગયા પછી તો…

મનનાં મરુના ટિંબા જ બસ નથી હકીકત,

પર્જન્ય પાતળો પણ અમને અહીં પલાળે;

અકલ્પ્ય છે દેવત્વ, મરુમાં વસે મૃગજળ છે!

તારા ગયા પછી તો…

અલગાવ ના આ સત્યને તું પૂર્ણતા છો(ભલે) માને,

ઈશ્વરીય ખેલમાં બસ અંતરાલ આ તો;

પડદો ઉઠ્યા પછી શું? એ હજુ અકળ છે!

તારા ગયા પછી તો, જીવન ઘણું સરળ છે!!

*ભાત=design , નવ ટાંક=a measuring unit (⅛ of 500 g), પા શેર= a measuring unit (¼ of 500 g), મરુ=sand , ટિંબા=dunes , પર્જન્ય=rain , અલગાવ=separation , અંતરાલ=intermission

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

ઘણી વ્યક્તિઓ કે સંબંધો હૃદયની ખુબ નજીક હોવા છતાં, ફાંસની જેમ સતત ખૂંચ્યા કરતા હોય ત્યારે, એ દૂર થવાથી વધુ રાહત અનુભવાય છે.છતાં, અહીં કહ્યું છે એમ,‘અકલ્પ્ય છે દેવત્વ…’કોણ, ક્યારે અને કેવી રીતે આવી મળશે એ તો ‘પડદો ઉઠ્યા પછી…’જ ખબર પડે.

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap