યાત્રા – A Gujarati Poem

Written by Hiral Abhinay Vyas

March 5, 2019

કાનમાં, નાકમાં,
રૂનાં પૂમડાં;
ઠંડી લાગે એટલે!?
હવે જ્યાં બધું જ ઠંડુંગાર ત્યાં…
બસ, હવે તો યાત્રા અનંતની
જ્યાં;
ન ઋતુ, ન સમય,
ન સંબંધો, ન શ્વાસ-
ઓગળી જવાનું આકાશમાં,
સૂર્યની જેમ!

Advertisement

સ્વજનોનું મૃત્યુ એટલું સહજ-સ્વીકાર્ય નથી રહેતું; યદ્યપિ, રોજબરોજની દિનચર્યા જેટલી જ સહજ અનંત તરફની યાત્રા અકળ, અટલ તેમજ શાશ્વત છે!

Written By - Rahul Desai, a software engineer and an aspiring writer loves to motivate people not only in terms of their careers but also in relationships, making them understand the way of living. You can visit his work at his Facebook page https://facebook.com/mannnavichar . Gujarati short poetry and quotes are his forte. One can feel the aptitude towards human nature and relationship in his writings.

Copy link