“યાત્રા” – Gujarati Poetry

કાનમાં, નાકમાં,

રૂનાં પૂમડાં;

ઠંડી લાગે એટલે!?

હવે જ્યાં બધું જ ઠંડુંગાર ત્યાં…

બસ, હવે તો યાત્રા અનંતની

જ્યાં;

ન ઋતુ, ન સમય,

ન સંબંધો, ન શ્વાસ-

ઓગળી જવાનું આકાશમાં,

સૂર્યની જેમ!

Love what you read? Click on stars to rate it!

Hi! I'm Hiral Abhinay Vyas

Love what you’re reading?
Hit star rating or just post a comment. It motivates me to write more. Thank you!

Advertisement

Older Stories

Follow Us

સ્વજનોનું મૃત્યુ એટલું સહજ-સ્વીકાર્ય નથી રહેતું; યદ્યપિ, રોજબરોજની દિનચર્યા જેટલી જ સહજ અનંત તરફની યાત્રા અકળ, અટલ તેમજ શાશ્વત છે!

Let’s Start Talking!

A wonderful person, a great mother and an amazing poetess, Hiral is here at Swati’s Journal with her adorable creations to embellish the place as a Guest Writer.
Hiral Abhinay Vyas

www.swatisjournal.com

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap