યત્ન તો કરીશ જ – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

October 24, 2018

કદી કિંવદંતી, વાયકા કે ગાથાઓ છો ના બને;

યત્ન તો કરીશ જ કે,

તારો ને મારો નાનો-સુનો કોઈ કિસ્સો તો હોય.

ઠૂંઠું બને કે પછી રતુમડો મ્હોરે તું છો ને;

યત્ન તો કરીશ જ કે,

કંટક તરીકે પણ મારો તારામાં એક હિસ્સો તો હોય.

અનર્ગલ બળતી આગ કે તપ્ત આશકા હું છો ના બનું;

યત્ન તો કરીશ જ કે,

મુજમાં તારા તમસના એક નાનકડાં આગિયાનો ઠસ્સો તો હોય.

ભાગું, દોડું, હાંફું, ચઢું કે છો ને પછી પડું;

યત્ન તો કરીશ જ કે,

આખર નાં બે તો બે — ડગ તારી સાથે માંડવાનો જુસ્સો તો હોય!

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

વ્યક્તિ પ્રેમમાં હોય ત્યારે સૌથી વધુ આશાવાદી હોય છે. લાગણીઓની કુંપળોને માવજતની જરૂર હોય છે. ક્યારે ઉગી નીકળે કે નહીં જ ઉગે એ કહી ન શકાય. છતાં, પ્રયત્નો તો કરી જ શકાય ને?
DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap