એ તું છે! – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

January 30, 2018

કોલાહલથી ધમધમતા આ રાત-દિવસમાં,

નીરવ એ બે પળ;

હું જાણું-એ તું છે!

મૂંગા પથરાતા જતા ઘનઘોર નિબિડમાં,

ઝરણું એ ખળખળ;

હું જાણું-એ તું છે!

ઘેરી વળેલી મુખોટાઓની આ દુનિયામાં,

પકડેલો હાથ અકળ;

હું જાણું-એ તું છે!

સો સુખ હો મારા કે ચાહે એક જ દુઃખમાં,

મને જોતી આંખ સજળ;

હું જાણું-એ તું છે!

કંઇક સદા ખૂટતું હોવાના ખાલીપામાં,

ભર્યું ભર્યું આ સકળ;

હું જાણું-એ તું છે!

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

લાગણીઓનું વેલ જેવું છે.ક્યાંક ને ક્યાંક,કોઈક સાથે હૃદયનાં સુત્રોથી સતત જોડાયેલી રહે છે. એ તાંતણો ગમે તેટલો પાતળો કેમ ન હોય; ચાહે નજીક કે દૂર, આપણને તો જાણ હોય જ છે કે એ કોણ અને ક્યાં છે.

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap