Welcome to Swati’s Journal.

try searching

Featured stories

મારી વ્યક્તિગત વિભાવનાઓનાં રામ! 4.8 (5)

મારી વ્યક્તિગત વિભાવનાઓનાં રામ! 4.8 (5)

તુલસીદાસજી અનુસાર સમગ્ર વિશ્વનું ‘કરણ’ અને ‘કારણ’ શ્રી રામ છે. જો ચાલક બળ અને તેનું પ્રયોજન ‘રામ’ એટલે કે અગ્નિ જેટલું શુદ્ધ હોય તો, મન હોય કે જગત એ સદા પવિત્ર, તેજસ્વી અને ઉજ્જવળ જ રહે!

Facing the right direction. – Parenting Article 4.8 (5)

Facing the right direction. – Parenting Article 4.8 (5)

What to do to get those desired qualities in your kid? We all know that parenting doesn’t come with a guidebook so, want some dependable ideas? I have these parenting tips in this article just for you. And by the time, why don’t you try theseways to become a wonderful parent?

Feeling it from day one. – Parenting Article 0 (0)

Feeling it from day one. – Parenting Article 0 (0)

Having children undoubtedly gives us immense pleasure, but it also gives a chance to become a selfless person. Parenting is all about loving the kids unconditionally, giving them a part of wisdom, experiences, wealth, affection, moral support one has earned in years and don’t expect a single favor for doing everything one can. It is a scope for us to become a better individual. All of us may have different parenting styles, but what we do is to give this world a worthy citizen, a great Human being!

હું – Gujarati Kavita | Rashmin Mehta 4 (2)

હું – Gujarati Kavita | Rashmin Mehta 4 (2)

કુદરતમાં કદાચ મનુષ્ય એક જ એવું પ્રાણી છે જેની મર્યાદાઓ અને શક્તિઓ બંને અસીમ છે. આપણું વ્યક્તિત્વ ભલે ને અનેક પાસાઓ ધરાવતું હોય છતાં, સામેવાળી વ્યક્તિ મોટેભાગે તેનાં ભાવજગત અનુસાર જ આપણને આંકે છે. અહીં પોતાનાં અસ્તિત્વ વિશેની ખરી અનુભૂતિ ધરાવતો એક જાગૃત મનુષ્ય આપણને એ શું શું છે અને શું શું નથી જ એ વિશે કહે છે તો, ચાલો વાંચીએ અને શક્યતાઓનું એક નવું જ પરિમાણ ચકાસીએ…

Parenting the parents 4.3 (7)

Parenting the parents 4.3 (7)

In going with the flow of life, we almost forget that taking care of aging parents is not a duty but an honor. Whenever you feel like you’re stuck looking after them, meet some friends who’ve lost their parents before time.

શ્રી કૃષ્ણ – એક સર્વોત્તમ નાયક [Dual Language] 3.7 (13)

શ્રી કૃષ્ણ – એક સર્વોત્તમ નાયક [Dual Language] 3.7 (13)

ॐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય| આ દ્વાદશાક્ષર મંત્ર (કે જેમાં બાર અક્ષરો છે તે) મુક્તિ મંત્ર તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટેનું પ્રમુખ સૂત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ છે કે, ‘હું વાસુદેવ કૃષ્ણ સમક્ષ સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારું છું.’ અને ભગવાન કૃષ્ણ તેમનાં દરેક ભક્તને હૈયાધારણ આપે છે કે, જે કોઈ પણ તેમનું સ્મરણ કરશે તેઓ સદૈવ તેની સાથે ઉભા રહેશે.

Kids Stories – Dual Language

The Stork and the Crab (A Mitra-bhed story from Panchatantra) 3.8 (10)

The Stork and the Crab (A Mitra-bhed story from Panchatantra) 3.8 (10)

This brilliant Panchatantra story gives us a very important message. It teaches us that there will be times when we may not have any assistance or support while dealing with some difficult situations. At that time a sharp mind becomes our greatest strength! A person with a good presence of mind and quick thinking capability can protect himself from any awful condition!

The Jackal and The Drum (A Panchatantra Katha) 3 (2)

The Jackal and The Drum (A Panchatantra Katha) 3 (2)

This very interesting Panchatantra story gives us a wonderful message that we should not react foolishly with the fear of the unknown. And also that our small but brave efforts help us succeed in any condition. Hope you liked the story very much… Read kids story in English & Share it.

Gopal and the gang of robbers! – Kid’s Story 5 (1)

Gopal and the gang of robbers! – Kid’s Story 5 (1)

When a true friend stands by us, we can overcome any grave condition. This folktale from Gujarat teaches us about the importance of presence of mind, courage and unity. So, why don’t you share this moral story with your friends?

The bird with two heads – [A Panchatantra Tale] 3 (2)

The bird with two heads – [A Panchatantra Tale] 3 (2)

This Panchatantra story here tells us that an individual ego in a family would harm each of the members. Quarrelling with our own people affects the whole family badly! It’s like if we chop one finger, it would harm the whole hand. So, for staying united, we should avoid having a state of two different minds!

The Wolf and the Lamb- Classic Children Story [A Panchatantra Tale] 5 (2)

The Wolf and the Lamb- Classic Children Story [A Panchatantra Tale] 5 (2)

This Panchatantra story here tells us that a wicked person would not need any excuses to oppress anyone. He who wants to victimize someone will find any justifiable reason to do it. If he doesn’t find a valid reason, he would make one! So, staying away from such treacherous people will help you be safe!

The Golden Swan – Moral Story [A Jatak Katha] 4.4 (5)

The Golden Swan – Moral Story [A Jatak Katha] 4.4 (5)

This Jataka tale here tells us that excess greed brings nothing but grief. Material greed deprives us from wisdom. Need can be fulfilled but greed can never be. So, one should never forget of drawing a fine line between need and greed!

Long read with episodes

The 12th Letter

Romantic Story | 11 episodes

Payoff

Emotional Story | 04 episodes

The Journey

Love Story | 02 Episodes

Immoral Acts

Fiction| 02 episodes

Long live life

Wellness | Happy life

A Message From Author

“Human beings and emotions are the subjects that tempt me the most. Relations are my forte. Ability to write in English and Gujarati both has given me a vast sky to spread my wings. Whatever I imagine, feel or observe I bring to you in the form of short stories and articles.

Swati Joshi

Founder, Writer at Swati’s Journal