તને ગમશે? – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

November 5, 2019

સંબંધોનાં આયનામાં બસ સોહામણી છબીઓ જ રમશે,

આવું કરવામાં જો હું; હું ન રહું, તો તને ગમશે?

હેતે વસાવેલી લાગણીની નગરીમાં,

અહંની ભૂતાવળ વસવાને આવે;

પ્રેમે છલકાતી મનની નાનકડી ગલીઓમાં,

અહમ્ નાં ઓછાયા પ્રસરશે, તો તને ગમશે?

ભાવનાની ડાળીઓનાં વ્હાલપનાં ફૂલો પર,

આપણાં સંબંધની રૂડી દેવચકલીઓ;

ભારે હૃદયે ને રૂંધાતા કંઠે,

હળવેથી ગાતી અટકશે, તો તને ગમશે?

સતરંગી સપનાની ખેતી છે આપણી,

સ્નેહતણી ઝાકળની પિયત અનિવાર મહીં;

ઠંડા સંબંધોમાં હૂંફનાં અભાવે,

અહીં લવણતા જો વરસશે, તો તને ગમશે?

કહેવાતા શબ્દોમાં ‘સ્વત્વ’ સામેલ હોય,

સમાજ, રિવાજ કે વ્યાવહારિક ખલેલ હોય;

ત્યારે અંતરનાં ભાવની ફોરમતી કુમાશ પર,

વેદનાનું રણ જ વિસ્તરશે, એ તને ગમશે?

બાકી તું કહે તો,

સંબંધોનાં આયનામાં બસ સોહામણી છબીઓ જ રમશે,

આવું કરવામાં જો હું; હું ન રહું, તો તને ગમશે?

* અનિવાર = અનિવાર્ય ,unavoidable , લવણતા = ખારાશ,salanity

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Copy link