તને ગમશે? – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

November 5, 2019

સંબંધોનાં આયનામાં બસ સોહામણી છબીઓ જ રમશે,

આવું કરવામાં જો હું; હું ન રહું, તો તને ગમશે?

હેતે વસાવેલી લાગણીની નગરીમાં,

અહંની ભૂતાવળ વસવાને આવે;

પ્રેમે છલકાતી મનની નાનકડી ગલીઓમાં,

અહમ્ નાં ઓછાયા પ્રસરશે, તો તને ગમશે?

ભાવનાની ડાળીઓનાં વ્હાલપનાં ફૂલો પર,

આપણાં સંબંધની રૂડી દેવચકલીઓ;

ભારે હૃદયે ને રૂંધાતા કંઠે,

હળવેથી ગાતી અટકશે, તો તને ગમશે?

સતરંગી સપનાની ખેતી છે આપણી,

સ્નેહતણી ઝાકળની પિયત અનિવાર મહીં;

ઠંડા સંબંધોમાં હૂંફનાં અભાવે,

અહીં લવણતા જો વરસશે, તો તને ગમશે?

કહેવાતા શબ્દોમાં ‘સ્વત્વ’ સામેલ હોય,

સમાજ, રિવાજ કે વ્યાવહારિક ખલેલ હોય;

ત્યારે અંતરનાં ભાવની ફોરમતી કુમાશ પર,

વેદનાનું રણ જ વિસ્તરશે, એ તને ગમશે?

બાકી તું કહે તો,

સંબંધોનાં આયનામાં બસ સોહામણી છબીઓ જ રમશે,

આવું કરવામાં જો હું; હું ન રહું, તો તને ગમશે?

* અનિવાર = અનિવાર્ય ,unavoidable , લવણતા = ખારાશ,salanity

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Spread the word.

Love what you read? Share this page with your friends!

Copy link
Powered by Social Snap