મા – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

October 17, 2018

રમણીય છબી, સુંદર અતિ

આભા તેજોમય

રક્ત ગવન, કમલ નયન

નિત હરતી ભય

ઓષ્ઠ પ્રવાલ, કુમકુમ કપાલ

કર ધરી મમતામય

કસ્તુરી અંગ, ઉજળો છે રંગ

સ્વરતી રવ મધુમય

હો કૃપા, દંડ કે પરિત્રાણ

સૌનો તું સમુચ્ચય

તું શાશ્વતી ને અમે નાશવંત સૌ

નમીએ તું ને સવિનય

અમ બીજ, રજ કે પ્રસ્વેદ માત્ર

ખુદ ઈશ તુજ તનય!!

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

ભાષા, સંસ્કૃતિ, જીવન જીવવાની પદ્ધતિઓ, મહત્વાકાંક્ષાઓ આ બધું જ વૈવિધ્યસભર હોવા છતાં, જગતભરમાં દરેકની મા વિશેની અભિવ્યક્તિ લગભગ સમાન જ હોય છે.અહીં જગતની ‘મા’ વિશે એક નાનકડી અભિવ્યક્તિ રજુ કરું છું. હું માનું છું તમારી આનાથી ભિન્ન નહીં જ હોય.

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap