મજબૂરીનું બીજું નામ!

Written by Swati Joshi

February 15, 2019

‘મહાત્મા’ તો એમ જ છે બદનામ,

માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

અલગારી બચપણ બાંધવા મથતો;

શિષ્ટાચારથી નાથવા મથતો,

પણ,

પગને પાંખો એ તો બનાવે,

ઊડે બચપણ બેફામ.

માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

અભ્યુદયનો પંથ યુવાની;

દગ્ધ રક્તથી લખે કહાની,

તોયે,

હો કંકુ,કસુંબો ચાહે કટારી,

અભિપ્સાઓ જ બનાવે ગુલામ.

માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

વયસ્ક કેરી વ્યથા અકારી;

વિધેયથી વિચ્છેદ ની તૈયારી,

વૈશ્વાનર ભણી ગતિ અનર્ગલ,

તોયે,

બનતું ના અયન આસાન!

માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

સફર બીજથી વિપાક સુધીની;

એકલતા થી સંગાથ સુધીની,

પારણું, વેદી કે છેલ્લે ચેહ બસ,

ક્યાંય-

મનીષા એની આવે છે કામ?

‘મહાત્મા’ તો એમ જ છે બદનામ,

માણસ છે મજબૂરીનું બીજું નામ!

અભ્યુદય = Progress,અભીપ્સાઓ =Keen desires,વિધેય = establishment, વિચ્છેદ = separation, વૈશ્વાનર = Fire, અનર્ગલ = Uncontrolled, અયન = Departure, વિપાક = Fruit,વેદી = Altar, ચેહ = Pyre,
સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાંક સાંભળેલું કે,‘મજબૂરીનું નામ મહાત્મા ગાંધી!’; પરંતુ, ખરેખર એવું છે ખરું? મારા મતે તો માણસ પોતે અને તેની અર્થહીન, અસીમિત ઇચ્છાઓ જ તેને મજબૂર બનાવે છે.

Related Articles

“શબ્દ”

એનો અર્થ ભલે ‘અવાજ’ છે પરંતુ, દરેક બોલાતો કે સંભળાતો શબ્દ પોતાનામાં એક વિચારવંત તંત્ર છે. વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ કે આખેઆખા…

“અંત્યો”

જીવનમાં ક્યારેક કોઈ એક ચોક્કસ પસંદગી કરવા માટે અવકાશ ન દેખાતો હોય ત્યારે, ભાગ્ય દ્વારા નિર્મિત સંબંધો તેમજ ઋણાનુબંધ જેમ મળ્યા…

“યાત્રા”

સ્વજનોનું મૃત્યુ એટલું સહજ-સ્વીકાર્ય નથી રહેતું; યદ્યપિ, રોજબરોજનીe દિનચર્યા જેટલી જ સહજ અનંત તરફની યાત્રા અકળ, અટલ તેમજ શાશ્વત છે!

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This