ટકરાવ – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

March 1, 2019

ભાગ્યની ભીડંત કદી ખેવના થી થાય છે.

હાથથી છુટતું મન ત્યારે મુઠ્ઠીએ બંધાય છે.

મનનાં મોર તો ગહેકવા આતુર બહુ,

ડાળ, ઝરૂખા, ટોડલા નાં એને વળી ભેદ શું?

એને ક્યાં ખબર કે આજ દ્વાર બંધ સંધાય(all) છે!

ભાગ્યની ભીડંત કદી ખેવના થી થાય છે…

મન ભ્રમરને ગુલછડી નો મોહ ઘણો,

ના તફાવત જાઈ કે ના જૂહી તણો,

અરે ભ્રમર, નિયતિ થકી અહીં હવે બસ કંટક પોષાય છે!

ભાગ્યની ભીડંત કદી ખેવના થી થાય છે…

હકીકત નાં વાયરાનો વેગ ઘણો તેજીલો,

ખેવનાનાં ચંદરવાને ના ખૂંટી કે નહીં ખીલ્લો,

ચંદરવાની સાથે સઘળા શમણાં ઊડી જાય છે!

ભાગ્યની ભીડંત કદી ખેવના થી થાય છે…

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

ચાહનાઓ અને ભાગ્યનાં ટકરાવમાં સૌથી વધુ હાનિ મન અને હૃદય ભોગવે છે. આ ટકરાવનો અંત જયારે ભાગ્યની જીતથી થાય તો, શું અનુભવાય છે એ અહીં વાંચીએ.
DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap