તરસ – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

January 23, 2018

તરસી નજરોથી વાદળો ચૂસાય છે

ક્રીડા હેતુ ક્યાંક વળી તળાવો ભરાય છે.

હાજર છે જીભ ફક્ત અધર ભીના કરવાને;

ભટકે છે જીવ જ્યાં એક ખાડો પુરવાને,

તો, અહીં જ વળી સોમરસ થી મહેફિલો છલકાય છે

તરસી નજરોથી…

ધીમે-ધીમે, હાડ-ચામ એક થતાં જાય છે;

છેલ્લે પછી ચર્મના બજારો ભરાય છે,

આખું અસ્તિત્વ ધૂળનાં ભાવે વેંચાય છે

તરસી નજરોથી…

ભૂખ્યું-તરસ્યું ,વેંચાયેલું અસ્તિત્વ;

જીવન આખું બસ કાંટે તોળાય છે,

ત્યારે-

ચૂસાયેલા વાદળો આંખોથી વહી જાય છે!

તરસી નજરોથી …

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

મનુષ્ય તરીકે લોભ, લાલચ, ક્રુરતા વગેરે સહજ બની જાય છે ત્યારે, આપણે એકબીજાનો વસ્તુ તરીકે ઉપયોગ કરતા થઇ જઈએ છીએ.આ ‘તરસ’ કદાચ એ હકીકતની અનુભૂતિ કરાવે…

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap