“તરસ”4 min read

તરસી નજરોથી વાદળો ચૂસાય છે

ક્રીડા હેતુ ક્યાંક વળી તળાવો ભરાય છે.

હાજર છે જીભ ફક્ત અધર ભીના કરવાને;

ભટકે છે જીવ જ્યાં એક ખાડો પુરવાને,

તો, અહીં જ વળી સોમરસ થી મહેફિલો છલકાય છે

તરસી નજરોથી…

ધીમે-ધીમે, હાડ-ચામ એક થતાં જાય છે;

છેલ્લે પછી ચર્મના બજારો ભરાય છે,

આખું અસ્તિત્વ ધૂળનાં ભાવે વેંચાય છે

તરસી નજરોથી…

ભૂખ્યું-તરસ્યું ,વેંચાયેલું અસ્તિત્વ;

જીવન આખું બસ કાંટે તોળાય છે,

ત્યારે-

ચૂસાયેલા વાદળો આંખોથી વહી જાય છે!

તરસી નજરોથી …

મનુષ્ય તરીકે લોભ, લાલચ, ક્રુરતા વગેરે સહજ બની જાય છે ત્યારે, આપણે એકબીજાનો વસ્તુ તરીકે ઉપયોગ કરતા થઇ જઈએ છીએ.આ ‘તરસ’ કદાચ એ હકીકતની અનુભૂતિ કરાવે…

Written by - Swati Joshi

Freelance Content Writer, Indian Author

Having dealt with loads of people literally, I have mastered the subject called LIFE! Everyday encounters and years passed in greying hair push me to write. While not writing, I do behave as a normal human being. Read More

( 58 times read. Post a comment below! )

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This