તું છેતરી ગયો!

Written by Swati Joshi

July 2, 2018

પ્રેમનાં ફૂલોની બિછાવેલી જાજમ તળે,

કેટકેટલા કાંટા ની તરફડતી પીડા પણ;

ડગલું સુંવાળપની ઝંખનામાં માંડ્યુ જ્યાં,

વેદનાનો કાંટો મહીં સોંસરવો ઉતરી ગયો!

અજવાળું કરવાને મુખ તારું મલકતું તો,

મારી રાતોનાં તારાઓ ઓઝપાઈ જતાં;

આજે આંખો જ્યાં ફેરવી તે મારી દિશાથી ત્યાં,

મારો તો બળબળતો સૂરજ પીગળી ગયો!

પ્રેમનાં પટોળાનો કાચો ના રંગ કંઇ,

ફોરમતા ફાગણને દોરેથી બાંધેલો પણ;

તારા ઝુરાપાનાં નિંગળતા ધોધ માંહે,

પ્રેમનાં પોતનો પાક્કો રંગ પણ નીતરી ગયો!

વાતનાં વિલાસ અને વાયદાનાં સોદામાં,

તારી-મારી લેણ-દેણ નો ક્યાં કોઈ હિસાબ છે?

ચાર સ્મિત, પાંચ સ્પર્શ અને છ અશ્રુનાં બદલામાં,

લઈ આખુંએ આયખુ તું મુજને છેતરી ગયો!
પ્રેમ, એક એવો સોદો જ્યાં મેળવવા કરતા ગુમાવવાનું વધારે છે. છતાં, એમાં એવું કંઇક છે જે સતત આકર્ષે છે. શમા-પરવાનાની ગઝલો એમ જ નથી બની જતી. લાગણીઓનાં આ વ્યાપારમાં છેતરાવાની પણ પોતાની મજા છે… છે ને?

Related Articles

આકાંક્ષા

સ્કૂલમાં હતા ત્યારે આવી સવાર પડતી હતી.શિક્ષકો શબ્દો અને કલ્પનાની પાંખો આપી, નવું આકાશ શોધવામાં મદદ કરતા.આજે…

પ્રશ્નો

મનનું સમુદ્ર જેવું છે; સવાલ-જવાબોની ભરતી-ઓટ ચાલ્યા જ કરે. રોજ ઉદ્ભવતા સૈંકડો પ્રશ્નોમાં જરૂરી નથી કે બધાનાં ઉત્તર મળે જ. છતાં, શ્વાસની…

ખેલ

અસ્તિત્વ માટે ખેલાતો એક ખેલ એટલે જીવન. જેની વિશેષતા એ કે વ્યક્તિ એક જ રમતનો ભાગ હોવા છતાં, દરેક એક અલગ…

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This