તું છેતરી ગયો!4 min read

પ્રેમનાં ફૂલોની બિછાવેલી જાજમ તળે,

કેટકેટલા કાંટા ની તરફડતી પીડા પણ;

ડગલું સુંવાળપની ઝંખનામાં માંડ્યુ જ્યાં,

વેદનાનો કાંટો મહીં સોંસરવો ઉતરી ગયો!

અજવાળું કરવાને મુખ તારું મલકતું તો,

મારી રાતોનાં તારાઓ ઓઝપાઈ જતાં;

આજે આંખો જ્યાં ફેરવી તે મારી દિશાથી ત્યાં,

મારો તો બળબળતો સૂરજ પીગળી ગયો!

પ્રેમનાં પટોળાનો કાચો ના રંગ કંઇ,

ફોરમતા ફાગણને દોરેથી બાંધેલો પણ;

તારા ઝુરાપાનાં નિંગળતા ધોધ માંહે,

પ્રેમનાં પોતનો પાક્કો રંગ પણ નીતરી ગયો!

વાતનાં વિલાસ અને વાયદાનાં સોદામાં,

તારી-મારી લેણ-દેણ નો ક્યાં કોઈ હિસાબ છે?

ચાર સ્મિત, પાંચ સ્પર્શ અને છ અશ્રુનાં બદલામાં,

લઈ આખુંએ આયખુ તું મુજને છેતરી ગયો!

પ્રેમ, એક એવો સોદો જ્યાં મેળવવા કરતા ગુમાવવાનું વધારે છે. છતાં, એમાં એવું કંઇક છે જે સતત આકર્ષે છે. શમા-પરવાનાની ગઝલો એમ જ નથી બની જતી. લાગણીઓનાં આ વ્યાપારમાં છેતરાવાની પણ પોતાની મજા છે… છે ને?

Written by - Swati Joshi

Freelance Content Writer, Indian Author

Having dealt with loads of people literally, I have mastered the subject called LIFE! Everyday encounters and years passed in greying hair push me to write. While not writing, I do behave as a normal human being. Read More

( 83 times read. Post a comment below! )

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This