મરણ – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

March 22, 2019

મહાકાળને ચરણ શરણ,

ત્યાં સુધી છે વ્યર્થ ભ્રમણ.

જીવનું શિવને પૂર્ણ સમર્પણ,

ત્યાં સુધી બસ એ જ ભ્રમણ.

કાલાન્તકને કાયા સમર્પિત,

સઘળી ગતિનું એ જ કરણ.

રુદ્ર સમક્ષ કર્મો તર્પણ,

મુમુક્ષાઓનું એ મંગલાચરણ.

મહાદેવ-મુજ સત્વ મિલન,

મારે મન બસ એ જ મરણ.

* કરણ = હેતુ, મુમુક્ષાઓ = મોક્ષની ઈચ્છા, મંગલાચરણ = શરૂઆત

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

મૃત્યુ એક શાશ્વત સત્ય અને સમાનતાનું એકમાત્ર પ્રામાણિક ઉદાહરણ! મરણ આપણા માટે તો માત્ર એક કલ્પના જ છે, જેને આપણે સાપેક્ષ રહીને જ જોઈ કે જાણી શકીએ છીએ તો, આ કલ્પનાચિત્રને ભયાવહ બનાવવા કરતા સર્વોત્તમ ચીતરીએ તો કેવું?

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap