સંચાર – Gujarati Poetry | Japan Vora

by | Apr 17, 2022 | Gujarati Poetry | 0 comments

સંચાર – Gujarati Poetry | Japan Vora

ક્યાંક અનલતું ઉચ્ચ અનંતે

ક્યાંક કાંઠે શમતું મહેરામણ

ક્યાંક વહેતું ખળખળ સલિલે

ક્યાંક કૌમુદી પહેરામણ

ક્યાંક વિસ્તરતું શ્વેત બલાહક

ક્યાંક ઝળુંબે મેઘ અંભોદ

ક્યાંક નયનોમાં વરસે અસ્ખલિત

ક્યાંક હોઠોંમાં વિસ્તરતું વિનોદ

ક્યાંક વીંઝે પાંખો તરવરાટ

ક્યાંક પંકજમાં પમરાટ

ક્યાંક ભાસે વીજમાં ઝળહળાટ

ક્યાંક સાગરનો સુસવાટ

ક્યાંક લેતું શ્વાસ ચેતન મહીં

ક્યાંક જડમાં અનુભવાતું સંવેદન

ક્યાંક નીતરતું અવિરત મબલખ

ક્યાંક મંદ મ્હોરતું સ્પંદન

કૌમુદી – ચાંદની, * બલાહક – મેઘ, વાદળ , *અંભોદ – વાદળ

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.


0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!