કેમ છે? – A Gujarati Poetry by Swati Joshi

ઘણી વખત મન મળેલા હો પરંતુ, સાથ પાક્કો થાય એ પહેલા જીવનનાં રસ્તા પર સાથે ચાલતા હોઈએ ત્યારે જાણ બહાર કશીક આપ-લે થઇ જતી હોય છે. આ લેવડ-દેવડમાં પોતાની પાસે રહેલ જણસને કિંમતી ગણવી કે નહીં કે પછી એ સંભાળીને રાખવી કે નહીં એ સંજોગો અનુસાર, અંગત પસંદગીની વાત છે. અહીં એવી સાચવીને રાખેલી એક અમૂલ્ય થાપણ વિશે વાત છે, જેમાં આપનાર તો કદાચ આપીને ભૂલી ગયેલ છે પણ, સાચવનારને મન તેનું શું મૂલ્ય છે એ કદાચ આપ વાંચીને જ સમજશો.

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

પ્રેમનાં પદારથની તેં સંઘરેલી આથીપોથી,

હજુ સુધી એમની એમ છે;

આ તો આઠે’ક આસો વિત્યાનો મને વરતારો,

થયું પૂછું કે, હવે તને કેમ છે?

ના હાથે ધરું કો’ નાં વાડી-વજીફા કદી પણ,

તારા કાચેરાં કૉલ અને વણદીધા વાયદાની ગાંઠડી

અવરવાની તો નેમ છે;

આ તો આઠે’ક આસો વિત્યાનો મને વરતારો,

થયું પૂછું કે, હવે તને કેમ છે?

ભારણ વધ્યાથી તારા ભંજાવાનું યાદ મને,

મોહની મોલાત મને સોંપી દીધાથી

વળી શાતા કે બોજ જેમનો તેમ છે?

આ તો આઠે’ક આસો વિત્યાનો મને વરતારો,

થયું પૂછું કે, હવે તને કેમ છે?

તુજથી અજાણ એવા, તારી સંગે જોયેલા

સપનાની મુજ મોટેરી મત્તામાં,

મારી ખાંડી એક ખેવનામાં

પડ્યો તારો એ પાશેર પ્રેમ છે;

આ તો આઠે’ક આસો વિત્યાનો મને વરતારો,

થયું પૂછું કે, હવે તને કેમ છે?

અનહદ તલસાટે કદી આવી ચઢે જો તું તો,

ઉસભર્યા ઉર અને લૂણભર્યા નયનો સંગે

અહીં મનનાં મૃગજળ હેમખેમ છે;

આ તો આઠે’ક આસો વિત્યાનો મને વરતારો,

થયું પૂછું કે, હવે તને કેમ છે?

બાકી,

થાપણ સઘળી તારી નીકળે કથીર છો ને,

તારી દીધેલી કો ચપટી ભરી વેળુ પણ

મારે મન મોંઘેરું હેમ છે!

આ તો આઠે’ક આસો વિત્યાનો મને વરતારો,

થયું પૂછું કે, હવે તને કેમ છે?

પદારથ = દ્રવ્ય, આથીપોથી = પૂંજી (wealth), ગાંઠડી = ઉપર ગાંઠ મારી વાળેલ પોટલી, અવરવું = સાચવવું, નેમ = વચન, ટેક (promise), ભંજાવું = ભાંગી જવું, મોલાત = પાક, મિલકત, ઉસ/લૂણ = મીઠું, ખારાશ, કો = થોડું, (some) કથીર = તુચ્છ, વેળુ = રેતી (sand), હેમ = સોનું, સ્વર્ણ

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

Comments

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!