તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

December 12, 2018

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

દ્રષ્ટિ, મનથી આત્મા સુધી પ્રસરેલ

પણ,

સથવારો તો અસંભાવ્ય વાત.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

ખરાબ ટાઇમિંગ તારી ખાસિયત

પણ,

ખરા ટાઈમે તું જ આવે યાદ.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

હાથ, સાથ કે સોબત નહીં જ આપે

પણ,

તારી અનુભૂતિનો સદા સંગાથ.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

સર્વે શબ્દો એકપક્ષીય જ રહે છે

પણ,

રહે પ્રાર્થના જ એ શબ્દોનું હાર્દ.

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

યાત્રા ને ગતિ બંને અલગ આપણાં

પણ,

મંઝિલનો તો અગ્નિ એક જ માર્ગ!

એટલે જ તો કહું છું કે-

તારુંએ થોડું ઈશ્વર જેવું ખરું!

હૃદયનાં કેટલાક સંબંધો ભલે સમજાવી શકાતાં નથી પરંતુ એ આપણા ઈશ્વર સાથેનાં સંબંધ જેટલા જ સાતત્યપૂર્ણ હોય છે. એ પ્રમાણ પર નહીં, પ્રમાણિકતા પર શ્વસે છે.

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Copy link