આસ્થા-અનાસ્થા! – Gujarati Poetry

aastha-anaastha-gujarati-poetry-feature-image

માણસ તર્કના સહારે, ઈશ્વરને તેમજ સ્વયંને અનુકુળતા મુજબ આંકતો રહી, શંકા-કુશંકાઓનાં વમળમાં ફર્યા કરે છે. સમર્પણ ન કરો ત્યાં સુધી જીવનની ગતિ આ જ રહે છે.

આસ્થા-અનાસ્થા ઉદગમે-શમે,

મનુજને તો તર્ક સૌ વિવાદવા ગમે!
પ્રબળ, વિરલ, અચળ, અકળ
પળમાં વિયત, પળમાં ભૂતળ
ભર્યા નિઘંટુ રૂપનાં મુજ, તને જે ગમે

મનુજને તો તર્ક સૌ…
અહમનું જ પ્રક્ષેપણ ને, અહમનું પ્રત્યાગમન
મનુજના વિચારોમાં “સ્વ” નું આવાગમન
ભાસ શું, નિદિધ્યાસ માં પણ “હું-પણું” રમે

મનુજને તો તર્ક સૌ…
અવનતિ ને દૂર્ગતિ, “હું” ની ફલશ્રુતિ
આસ્થા વિલયમતિ, અનાસ્થા પ્રલયગતિ
મનુજ આ પ્રવર્તનની વચ્ચે ભમે

મનુજને તો તર્ક સૌ વિવાદવા ગમે!

* વિયત=sky, ભૂતળ=land, નિઘંટુ=dictionary,
પ્રક્ષેપણ= transmission
નિદિધ્યાસ= state of deep meditation,
વિલયમતિ=dissolving,
પ્રલયગતિ= leading to destruction, પ્રવર્તન= rotation
મનુજ= મનુષ્ય, પ્રત્યાગમન= reflection

 • Subscribe to our Newsletter

  You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

  *No spam. You can unsubscribe at any time.

 • 4 Comments

  Leave a Reply

  Swati's Journal

  © 2024 Swati's Journal