સુખ, દુઃખ અને આપણે! – Gujarati Poetry

સતત ચાલતી કોઈ પરિસ્થિતિ મનને આનંદ આપતી નથી. જેમ રોજની એક જ ઘરેડ અણગમાની લાગણી જન્માવે છે તેવી જ રીતે સુખ કે દુઃખ એકધારું રહે તો અકારું લાગે છે. જેમ, ભોજનમાં રુચિ જળવાય તે માટે બધા સ્વાદ હોવા જરૂરી છે તે જ રીતે, જીવનમાં સ્વાદ રહે તે માટે સુખ-દુઃખનું સંતુલિત સંયોજન ખુબ જરૂરી છે, છે ને?

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

સુખનું ફોકસ આમ જરા જો ફેરવીએ તો?

દુઃખનાં પળ એ નાના-નાના જીરવીએ તો?

સુખનો તો સ્વભાવ જ કોઈ મિષ્ટાન્ન સરીખો;

ને, દુઃખ જાણે કાયમનો એક પાડોશી અદેખો,

ન ગળપણ માળું પેટ ભરીને રોજ જમાય,

ને, પાડોશ વિના તો સાવ એકલું કેમ જીવાય?

તો, મધુર કોળિયો પાડોશી સંગ વહેંચીએ તો?

સુખનું ફોકસ આમ જરા જો ફેરવીએ તો?

દુઃખનાં પળ એ નાના-નાના જીરવીએ તો?

સુખ તો જાણે દૂર વસંતો કમાઉ દીકરો;

ને, દુઃખનું કેવું, રોજ ભેળું ને પાછો સ્વભાવ આકરો,

કમાઉ છોરો રોજેરોજ કંઈ આવે નહીં;

ને, ઘરમાં દુઃખને નિત જોવાનું ફાવે નહીં,

દુઃખ પાસેથી કશુંક મેળવી, સુખને ન ઝૂરીએ તો?

સુખનું ફોકસ આમ જરા જો ફેરવીએ તો?

દુઃખનાં પળ એ નાના-નાના જીરવીએ તો?

આપણી આસનાં આકાશે શીત સોમ જ છે સુખ;

પણ, રોજ તપાવી, કંચન કરતો ભાનુ તો દુઃખ!

થીજવી દેતી એકલી ટાઢક શું કરવી છે?

ને, શું ઘાયલ કરતી બળતરાની બરણી ભરવી છે?

એને બદલે, શીત-તપ્તનું સંતુલન જો કેળવીએ તો?

સુખનું ફોકસ આમ જરા જો ફેરવીએ તો?

દુઃખનાં પળ એ નાના-નાના જીરવીએ તો?

Love what you read? Click on stars to rate it!

As you found this post useful...

Share this post with more readers.

Gujarati Kahevato

quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal
quiz gujarati kahevat swatisjournal 2
quiz gujarati kahevat swatisjournal 3
quiz gujarati kahevat swatisjournal 1

Weekly Literature Quiz

win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal
win amazon fire tv coupon swatisjournal
win leaf studios coupon swatisjournal
weekly quizzes june 1 swatisjournal
win corseca gift voucher quiz swatisjournal
win lenskart silver membership swatisjournal
win amazon fire tv stick lite coupon swatisjournal
win flipkart gift voucher swatisjournal

Comments

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Pin It on Pinterest

Share this story!

Love what you read? Share this page with your friends!