“હું એ કોરો કાગળ” – Gujarati Poetry

hu e koro kagal gujarati poetry

કોરો કાગળ, જેનું સાધારણ રીતે અધોમૂલ્યન જ થતું હોય છે પરંતુ, અહીં એક કોરો કાગળ પોતાના વિશે જે કંઈ પણ કહે છે એ તમારી માન્યતાઓ ચોક્કસ બદલી નાખશે… સાંભળો શું કહે છે એ કોરો કાગળ?!

હું એ કોરો કાગળ,-
જે મનગમતા કોડીલા હૈયાની હોંશ કોઈ,
અક્ષરનાં દેહ વડે મનની મુરાદ લઈ;
પ્રેમભરી ડાયરીમાં વર્ષો-
બની સંભારણું લપાઉં

હું એ કોરો કાગળ,-
જે મનઘેલી માત અને પિતા પ્રેમાળનાં,
સપનાઓ આંખોમાં આંજી બેઠેલી;
પીળી હથેળીઓની-
કુમકુમ પત્રિકા થઈ છપાઉં.

હું એ કોરો કાગળ,-
જે દારિદ્રય અને પીડાનાં વર્ષો માહયે,
જલાવેલા આશાના કોડિયાનાં
આછા અજવાસનો-
નિમણૂંક-પત્ર બની જાઉં.

હું એ કોરો કાગળ,-
જે જન્મોનાં સાથીને જોઈ બિછાનામાં,
ઝરતી બે આંખોની બુઝાતી એ આશામાં;
કાળી આ શાહી વડે “અશુભ” એવું ટંકાવી-
મુક્તિ-સંદેશો સંભાળવું!!

 • Subscribe to our Newsletter

  You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

  *No spam. You can unsubscribe at any time.

 • 2 Comments

  Leave a Reply

  Swati's Journal

  © 2024 Swati's Journal