“હું એ કોરો કાગળ” – Gujarati Poetry

હું એ કોરો કાગળ,-
જે મનગમતા કોડીલા હૈયાની હોંશ કોઈ,
અક્ષરનાં દેહ વડે મનની મુરાદ લઈ;
પ્રેમભરી ડાયરીમાં વર્ષો-
બની સંભારણું લપાઉં

હું એ કોરો કાગળ,-
જે મનઘેલી માત અને પિતા પ્રેમાળનાં,
સપનાઓ આંખોમાં આંજી બેઠેલી;
પીળી હથેળીઓની-
કુમકુમ પત્રિકા થઈ છપાઉં.

હું એ કોરો કાગળ,-
જે દારિદ્રય અને પીડાનાં વર્ષો માહયે,
જલાવેલા આશાના કોડિયાનાં
આછા અજવાસનો-
નિમણૂંક-પત્ર બની જાઉં.

હું એ કોરો કાગળ,-
જે જન્મોનાં સાથીને જોઈ બિછાનામાં,
ઝરતી બે આંખોની બુઝાતી એ આશામાં;
કાળી આ શાહી વડે “અશુભ” એવું ટંકાવી-
મુક્તિ-સંદેશો સંભાળવું!!

Love what you read? Click on stars to rate it!

Hi! I'm Swati Joshi

Love what you’re reading?
Hit star rating or just post a comment. It motivates me to write more. Thank you!

Advertisement

Older Stories

Follow Us

કોરો કાગળ, જેનું સાધારણ રીતે અધોમૂલ્યન જ થતું હોય છે પરંતુ, અહીં એક કોરો કાગળ પોતાના વિશે જે કંઈ પણ કહે છે એ તમારી માન્યતાઓ ચોક્કસ બદલી નાખશે… સાંભળો શું કહે છે એ કોરો કાગળ?!

Let’s Start Talking!

Swati Joshi is an Indian writer who loves to write in English and Indian Languages like Gujarati. Read her Gujarati Poetry and Motivational articles at Swati's Journal.
Swati Joshi

www.swatisjournal.com

2 Comments

 1. Avatar

  Writing poem on ‘blank paper’ is an distinct idea.Uses are so many that one can write an Epic !!

  Reply
 2. Swati Joshi

  Thank you!

  True that a saga can be created on the uses of a blank paper. Here, I’ve tried to mention some of the hardly considered yet very much important experiences/observations.

  Reply
Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy link
Powered by Social Snap