પ્રગતિ!

Written by Swati Joshi

March 27, 2019

પળ, પ્રહરનાં દિન થયાં ને,

દિન બની વર્ષો ગયા;

નિશ ચમકતી આંખ સામે,

કાચ આ લાગી ગયા.

ચાલ્યો હજુ તો ચાર શેરી,

બે’ક વળાંકો શું લીધા;

શી ખબર કે કેમ સઘળા,

સરનામા બદલી ગયા?

એક તરફ સૌ તૃષ્ણાઓ,

બીજી તરફ છે બંધનો;

મંછા તપાસું જ્યાં જરા,ત્યાં-

સપના મને સાહી ગયા.

દોડ નામે જિંદગીમાં,

ભાગ્યો છું હું મન મૂકી;

થોભી, ચકાસું સંગ મારા,

પોતાનાં કેટલા રહ્યા?

આકાંક્ષાની પાંખો ઝાલી,

દૂર હું એટલો ગયો;

નજરનું નેજવું કરતી મા નાં

હાથ તો થાકી ગયા!!

સાહી જવું = હાથ પકડીને લઇ જવું,
જીવનમાં કોઈ એક સ્થળે રોકાઈને મૂલવીએ કે જેટલું મેળવ્યું છે તેનાં માટે શું ચુકવ્યું છે ત્યારે સમજાય છે કે,કરેલી પ્રગતિ કે ઉન્નતિનાં બદલામાં ચૂકવવી પડેલી કિંમત ઘણી જ વધારે હોય છે. છતાં, મારું માનવું છે કે એ કિંમત શું અને કેટલી રાખવી એ પોતાનાં જ હાથમાં હોય છે… સાચું ને?

Related Articles

રામ-રાવણ

સારું-ખરાબ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ, પાપ-પુણ્ય એ એક જ સિક્કાની બે બાજુઓ છે. એ જ રીતે, રામરૂપી પવિત્રતા અને રાવણરૂપી દુષ્ટતા એ…

તારા ગયા પછી!

ઘણી વ્યક્તિઓ કે સંબંધો હૃદયની ખુબ નજીક હોવા છતાં, ફાંસની જેમ સતત ખૂંચ્યા કરતા હોય ત્યારે, એ દૂર થવાથી વધુ રાહત અનુભવાય…

ભેદ-ભરમ

સમાજમાં લગભગ મોટાભાગનાં વ્યવહારો પાછળ ક્યાંકને ક્યાંક કોઈક સ્વાર્થ નિહિત હોય છે.અંગત ફાયદા માટે માણસ કોઈ…

Psst! Can you spare a moment before you go?

As much I love writing these stories, I care to gather your thoughts. Readers like you keep me going by suggesting new stories, appreaciating old ones.

You have Successfully Subscribed!

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This