જૂની તિજોરીનું એક ખાનું – A Gujarati Poetry

Written by Swati Joshi

July 25, 2019

તને સંગ્રહીને બેઠું છે જૂની તિજોરીનું એક ખાનું,

યાદોની કિતાબનું તું જાણે વાળી રાખેલું એક પાનું!

ઢગલો પડ્યા છે કારણો હસવા-રડવાનાં;

પેટી ભરીને કિસ્સાઓ તને અહીં મળવાનાં –

પણ,

એમાં સૌથી વ્હાલું મને તારા ઝુરાપાનું બહાનું!

તને સંગ્રહીને બેઠું છે…

“તું નથી જ” એવું ઘૂંટી રાખેલી મનની દીવાલ પર;

નિત-નવા રંગો ધોળાયા કરે છે –

તોયે,

લગીરે તું ઝાંખો પડે તો હું માનું!

તને સંગ્રહીને બેઠું છે…

છે તું સરળ, તો તારી યાદો કેમ જીદ્દી છે?

ભીંસીને પૂરેલી સ્મૃતિઓનાં ઓરડામાં –

એ,

કરી જ જાય છે ડોકિયું છાનું!

તને સંગ્રહીને બેઠું છે…

જવલ્લે જ ખુલતી યાદોની કિતાબમાં;

વીતી ગયેલા સમયનાં સળોની વચ્ચે –

તું,

હજીએ મહેક્યા કરે છે મજાનું!

કેમકે, તને સંગ્રહીને બેઠું છે જૂની તિજોરીનું એક ખાનું,

યાદોની કિતાબનું તું જાણે વાળી રાખેલું એક પાનું!

RECOMMENDED BOOKS

Advertisement

DO YOU LOVE READING ?

DO YOU LOVE READING ?

As much I love writing these stories, I'd love to connect with Readers like You! Subscribe to monthly updates. You'll find my short stories, articles that I publish every month in your Inbox. I promise not to SPAM.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
Copy link
Powered by Social Snap