“શબ્દ” – Gujarati Poetry

shabd poetry gujarati

એનો અર્થ ભલે ‘અવાજ’ છે પરંતુ, દરેક બોલાતો કે સંભળાતો શબ્દ પોતાનામાં એક વિચારવંત તંત્ર છે. વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ કે આખેઆખા કાલખંડ આ શબ્દો દ્વારા બને કે બગડે છે… તો વાંચો કે કેટલો શક્તિશાળી છે આ શબ્દ!

Read poetry about value of a word for writers like me.

શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા, શબ્દ જ હીરા મોતી.

થઈ હુતાશન અંતર બાળે; એ જ વ્હાલનાં વીંઝણા ઢાળે,
શબ્દ જ બાળતો અગ્નિ કાળો,
શબ્દ જ અંતર-જ્યોતિ.

શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા, શબ્દ જ હીરા મોતી.
એ જ બનાવે-એ જ તો તોડે; વાર કરી અધમૂવા છોડે,
મધમીઠાં લેપ પણ પોતે,
શબ્દોની એ શક્તિ.

શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા,શબ્દ જ હીરા મોતી.
હાથિયો થઈને વ્હાલ વિખેરે; પ્રસન્નતાના મોતી વહેરે,
દુ:ખની ઝરમર તુજ છીપલાંમાં,
વરસાવે થઈ સ્વાતિ.

શબ્દ જ મારા રૂપિયા-પૈસા, શબ્દ જ હીરા મોતી.

I truly believe in the enormous power our words hold. Words accompanied by tones have some different level of communication. Words do serve as some remedy or they can wound anyone serving as a weapon. The words which change someone’s life giving them motivation for building a wonderful life, those same words when spoken, written or presented in a different manner can make someone’s life a living hell! The heartfelt words spoken with correct feelings can bless us with happiness and if we use those words destructively, they can leave one with pain for the lifetime. Treat your words as you treat your children! They have resonance.

They do reach our heart and to our soul via ears. Words definitely occupy a large portion of our memories. We must be kind and affectionate with our words. We must be loving and must use them insightfully. We don’t know where the words will be reflected that we’re uttering today. Words are treasures too. We must not misspend those. Use your conscience while deciding if you really NEED to speak up or not. When you are unaware of what your words might bring to you, choose SILENCE as your friend. Hope we use our words to bring light in someone’s life by igniting a fire of inspiration!

Waiting for your comments. Read more of my Gujarati Poetry.

  • Subscribe to our Newsletter

    You can't resist this cutie! Let her bring you our Friday newsletter.

    *No spam. You can unsubscribe at any time.

  • Leave a Reply

    Swati's Journal

    © 2024 Swati's Journal