“મેં જોયા છે”

“મેં જોયા છે”

વિશ્વમાં શું સંભવિત છે એના માટે કોઈ થીયરી કામ નથી કરતી. ઈચ્છાશક્તિ એ એકમાત્ર પ્રબળ પરિબળ છે જે અસંભવને પણ સંભવ…

Stranger!

Stranger!

Anokhi is being stalked. Is that the serial killer Shyamal’s searching for? One of the awesome stories to read today…

Mighty Demon

Mighty Demon

Isn’t it possible that whatever we consider as our achievements, might be someone else’s sacrifice?

Waiting

Waiting

Life is unpredictable. Desires are a temporary thing and what we want never matters, but this eternal truth…

Chandan-Chhaya

Chandan-Chhaya

It’s not the name that makes a family; the emotions, care and accountability towards each other is the foundation.

Lethal Love

Lethal Love

When the love is blind, the problems are teensy but, when the love is hefty, the difficulties are also herculean!

Pin It on Pinterest